EMAIL

OFFICE
info@shlomoyeshiva.org

Chazon Shlomo Men’s Learning Program
smicha@shlomoyeshiva.org

 ADDRESS

Hagilboa 18, Nachlaot, Jerusalem 9431453

PHONE

02-622-1456