EMAIL

OFFICE
info@shlomoyeshiva.org

SMICHA PROGRAM
smicha@shlomoyeshiva.org

REB SHOLOM BRODT, ROSH YESHIVA
shulim26@shlomoyeshiva.org

 ADDRESS

Hagilboa 18, Nachlaot, Jerusalem

PHONE

02-622-1456